MADDE 1-) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: Bu iş sözleşmesi başvurunun onaylandığı tarihte başlamış olup, belirsiz sürelidir.

MADDE 2-)İŞE BAŞLAMA TARİHİ: Başvurunun onaylandığı tarih işe başlama tarihidir.

MADDE 4-) AYLIK ÜCRET NET: Teslim ettiği her sipariş ücretinin %80’idir. İçerik yazarlarının elde edeceği ücret en az 1.50 TL olabilir.

MADDE 5-)YAPILACAK İŞİN KONUSU:  İşçi işverenin yürüteceği faaliyetlerle ilgili mevzuatla belirlenen yükümlülükleri “Freelancer” vasfıyla yerine getirecektir.

MADDE 6-)DENEME SÜRESİ: 3 sipariştir. Deneme süresi olarak verilen 3 sipariş 300, 700, 1000 kelimelik olarak talep edilir. Deneme süresince teslim alınan içerikler “hazır makale” olarak satışa sunulur. Yada en düşük ücret karşılığı ödenerek içerikler seotemel.com tarafından satın alınır.

MADDE 7-) İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ: İşçi kendisine verilen siparişleri istediği yerden teslim edebilir.

MADDE 8.-) ÇALIŞMA SÜRELERİ: Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır.  Saatlik çalışma süresi işveren tarafından gerekli görüldüğünde; haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir. 45 saatlik haftalık çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalıştırılabilir. Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir. İşçi bu maddede belirtilen çalışma şekil ve şartlarını aynen kabul eder.

MADDE 9-) FAZLA ÇALIŞMA: İşveren ülkenin genel yaraları için, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak şartı ile yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırılmış olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

MADDE 10-) TELAFİ ÇALIŞMASI: Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması yada işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebiyle kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz.  Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.

MADDE 11-) ÜCRET: İşçinin sözleşmede yazılı ücreti kural olarak imza karşılığı kendisine ödenir veya banka hesabına yatırılır. Ancak işçinin yazılı talebi ile belirlediği ve bu talebin altındaki tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir. Kişi talebi üzerine işçinin işlemiş ücretinin ödeme tarihi, sipariş tamamlandıktan sonraki ilk iş günüdür. Mücbir bir sebep olmadıkça, ücretler ödemeler her ayın son günü yada bir sonraki ayın ilk üç iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

MADDE 12-) FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ: İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverene ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin yüzde beşine denktir.

MADDE 13-) ÖZEL ŞARTLAR: İşçi, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, işverenin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında belirtilen ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez.

  1. İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.
  2. İşçi, görev nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen her türlü gerçek veya sanal nesnenin hasar ve ziyan görmesinden sorumludur. Bu nesneleri işyeri dışına çıkarmamayı ve amacı dışında kullanmamayı, iş sözleşmesinin feshinde eksiksiz teslim etmeyi taahhüt eder.
  3. İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.
  4. İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.
  5. İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı ve işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

13.7- İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

13.8- İşçi, iş kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

13.9- İşçi, işverenin istemesi halinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği eğitimlere katılmak zorundadır. Eğitimlere katılan işçiden zorunlu hizmet talep edilebilir.

MADDE 14-) FESİH VE TAZMİNATLAR:

  1. Taraflar yukarıdaki maddelerde yazılı sorumluluklarını yerine getirmez ise karşı tarafa sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden feshetme hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt etmişlerdir.
  2. Sözleşmenin taraflarından herhangi birisi sözleşmeyi feshetmek isterse; 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesindeki ihbar önellerine uygun olarak, önceden karşı tarafa yazılı olarak haber vermek zorundadır. Haber verilmemesi halinde tarafların ayrıca tazminat isteme hakkı saklıdır.

14.3- İşveren sözleşmeyi; sözleşme süresi içerisinde veya bitim tarihinde tek taraflı olarak feshederse, işçiye iş kanunu hükümlerine uygun olarak tazminat öder. Sözleşmenin işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde Özel Hakeme götürülür. İşçi, kendisi tarafından kaynaklanan sorunlarda eğer sorun çözülemezse işverenin sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceğini kabul eder.

MADDE 15-) SON HÜKÜMLER:

15.1- İşçiye verilen siparişin zamanında veya bazı nedenlerden tamamlanamamasından şirket adına oluşan zararı kabul eder. Eğer tamamlayamamasındaki neden hastalık, ölüm veya doğal afetler gibi nedenler ise kanıtlandığı takdirde zararı ödemeyecektir.

15.2-Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

15.3-Uyuşmazlıklarda çözüm mercii SEO TEMEL şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.

15.4-Bu hizmet akdi / / tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okundu ve aynen kabulle imzalanmış olduğu kabul edilmiştir.