Son Güncelleme: 26 Eylül 2021

Şu anda okumakta olduğunuz sözleşme www.seotemel.com sitesinden hizmet alacak yada bu site üzerinden hizmet sunacak kişi ve siteleri kapsamaktadır. Bu web sitesine üye olduğunuz, hizmet verdiğiniz yada hizmet satın aldığınız takdirde sözleşmenin maddelerini kabul ettiğinizi ve onayladığınızı beyan etmiş sayılırsınız.

 

Hizmet sunanlar için geçerli olan hükümler:

MADDE 1-) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: Bu iş sözleşmesi başvurunun onaylandığı tarihte başlamış olup, belirsiz sürelidir.

MADDE 2-)İŞE BAŞLAMA TARİHİ: Başvurunun onaylandığı tarih işe başlama tarihidir.

MADDE 4-) AYLIK ÜCRET NET: Teslim ettiği her siparişten elde edilen net kazancın %80 oranı içerik yazarına teslim edilir. İçerik yazarlarının elde edeceği ücret en az 1.50 TL olabilir.

MADDE 5-)YAPILACAK İŞİN KONUSU:  İşçi işverenin yürüteceği faaliyetlerle ilgili mevzuatla belirlenen yükümlülükleri “Freelancer” vasfıyla yerine getirecektir.

MADDE 6-)DENEME SÜRESİ: 3 sipariştir. Deneme süresi olarak verilen 3 sipariş 300, 700, 1000 kelimelik olarak talep edilir.

MADDE 7-) İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ: İşçi kendisine verilen siparişleri istediği yerden teslim edebilir.

MADDE 8.-) ÇALIŞMA SÜRELERİ: Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır.  Saatlik çalışma süresi işveren tarafından gerekli görüldüğünde; haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir. 45 saatlik haftalık çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalıştırılabilir. Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir. İşçi bu maddede belirtilen çalışma şekil ve şartlarını aynen kabul eder.

MADDE 9-) FAZLA ÇALIŞMA: İşveren ülkenin genel yaraları için, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak şartı ile yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırılmış olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

MADDE 10-) TELAFİ ÇALIŞMASI: Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması yada işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebiyle kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz.  Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.

MADDE 11-) ÜCRET: İşçinin sözleşmede yazılı ücreti kural olarak imza karşılığı kendisine ödenir veya banka hesabına yatırılır. Ancak işçinin yazılı talebi ile belirlediği ve bu talebin altındaki tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir. Kişi talebi üzerine işçinin işlemiş ücretinin ödeme tarihi, sipariş tamamlandıktan sonraki ilk iş günüdür. Mücbir bir sebep olmadıkça, ücretler ödemeler her ayın son günü yada bir sonraki ayın ilk üç iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

MADDE 12-) FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ: İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverene ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin yüzde beşine denktir.

MADDE 13-) ÖZEL ŞARTLAR: İşçi, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, işverenin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında belirtilen ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez.

 1. İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.
 2. İşçi, görev nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen her türlü gerçek veya sanal nesnenin hasar ve ziyan görmesinden sorumludur. Bu nesneleri işyeri dışına çıkarmamayı ve amacı dışında kullanmamayı, iş sözleşmesinin feshinde eksiksiz teslim etmeyi taahhüt eder.
 3. İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.
 4. İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.
 5. İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı ve işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

13.7- İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

13.8- İşçi, iş kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

13.9- İşçi, işverenin istemesi halinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği eğitimlere katılmak zorundadır. Eğitimlere katılan işçiden zorunlu hizmet talep edilebilir.

MADDE 14-) FESİH VE TAZMİNATLAR:

 1. Taraflar yukarıdaki maddelerde yazılı sorumluluklarını yerine getirmez ise karşı tarafa sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden feshetme hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt etmişlerdir.
 2. Sözleşmenin taraflarından herhangi birisi sözleşmeyi feshetmek isterse; 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesindeki ihbar önellerine uygun olarak, önceden karşı tarafa yazılı olarak haber vermek zorundadır. Haber verilmemesi halinde tarafların ayrıca tazminat isteme hakkı saklıdır.

14.3- İşveren sözleşmeyi; sözleşme süresi içerisinde veya bitim tarihinde tek taraflı olarak feshederse, işçiye iş kanunu hükümlerine uygun olarak tazminat öder. Sözleşmenin işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde Özel Hakeme götürülür. İşçi, kendisi tarafından kaynaklanan sorunlarda eğer sorun çözülemezse işverenin sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceğini kabul eder.

MADDE 15-) SON HÜKÜMLER:

15.1- İşçiye verilen siparişin zamanında veya bazı nedenlerden tamamlanamamasından şirket adına oluşan zararı kabul eder. Eğer tamamlayamamasındaki neden hastalık, ölüm veya doğal afetler gibi nedenler ise kanıtlandığı takdirde zararı ödemeyecektir.

15.2-Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

15.3-Uyuşmazlıklarda çözüm mercii SEO TEMEL şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.

15.4-Bu hizmet akdi / / tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okundu ve aynen kabulle imzalanmış olduğu kabul edilmiştir.

 

Hizmet alanlar için geçerli olan hükümler:

REFERANSLARA EKLEME ŞARTIMIZ: Web sitemiz üzerinden alınan hizmet, web sitemizin ana sayfası yada alt sayfalarında referans olarak kullanılabilir. Sunduğumuz hizmetin web sitemizde referans olarak kullanılması durumu müşterinin onayıyla gerçekleştirilir. Eğer tarafımızdan hizmet satın alırken, aldığınız hizmetin referans olarak kullanılmasını istemiyor ve gizlilik içerisinde kalmasını talep ediyorsanız, seotemel.com sunduğu hizmeti hiç bir şekilde referanslar kısmında belirtmez.

ÜCRETLENDİRME VE PARA İADESİ ŞARTLARI: Web sitemiz üzerinden satın aldığınız hizmet, bir aylık yada müşteriyle Seo Temel arasında yapılan süre anlaşması boyunca yerine getirilmediyse satın alınan hizmet ücretinin %100 oranı alıcıya iade edilir. Para iadesi ve ücretlendirme için geçerli olan şartlar aşağıdaki gibidir;

Makale siparişi için

 • Makale (İçerik) Siparişi: Eğer siparişiniz tamamlandıysa ve profilinize yüklendiyse indirilebilir bir hale dönüşecektir. Bu durumda içerik siparişi için para iadesi yapılamaz.
 • Yanlış sipariş verme sonucu yapılan ücret ödemesi: Siparişinizi verdikten sonra profil sayfanızdan kontrol ediniz. Verilen içerik siparişinde bir yanlışlık yaptıysanız, ücret ödemesi gerçekleştirdiyseniz web sitemizde yer alan canlı destekten bizimle hızlı bir şekilde iletişime geçebilir ve 120 dakika içerisinde siparişinizi iptal edebilirsiniz. Ödeme, bakiye yada Havale/EFT üzerinden yapıldıysa ücretin TAMAMI alıcıya geri gönderilir. Eğer kredi kartıyla ödeme yapıldıysa ödeme sırasında alınan komisyon haricinde ücretin tamamı geri ödenir. Yada alıcının isteği üzerine bakiyesine geri yüklenir. Web sitemizde yüklü olan bakiye üzerinden harcama yapıldığı takdirde herhangi bir kesinti yapılmaz. Ancak 120 dakika süresinin aşılması durumunda eğer siparişinizin kısmen yada tamamen hazırlanması durumunda para iadesi yapılamaz.

 

Editörlük hizmeti için

 • Satın aldığınız editörlük hizmeti tarifesi, haftalık yada aylık ücretlendirmelerle ödenir. Aylık editörlük paketi satın alındığı takdirde 4 hafta olacak şekilde – yani 4 taksitle – ödeme yapılabilir. Her haftanın sonunda toplam tutarın haftalık ücreti ödenir. Aynı zamanda editörlük hizmeti ödemenin devam etmesi durumunda alıcıya sunulmaya devam eder. Bunun dışında tek seferde ödeme yapılabilir ve satın alınan editörlük hizmeti tarifesine göre alıcı, içerik editörlüğü hizmetini almaya devam eder. Bu hizmet hiçbir şekilde kesintiye uğramaz.
 • Editörlük hizmeti için seçilen editörlük tarifesine göre içerik takvimi oluşturulur. İçerik takvimi haftalık olarak oluşturulur. Ödemelerde haftalık olarak taksitlendirilebilir. Eğer alıcı tarafından haftalık yada aylık içerik editörlük tarifesi iptal edilmek istenirse son haftanın ücreti ve daha öncesinde alınan ücretler geri iade edilmez.

 

Web sitesi kurulumu için

 • Web sitesi kurulumu için birçok ücret iadesi seçeneği bulunur. Eğer müşteri bir web sitesi kurmadan önce, web sitesi kurulum tarifesi içerisinde yer alan bazı gereksinimlere önceden sahipse fiyat tarifesi üzerinden indirim yapılır. Eğer hizmet alan müşteri alan adına sahipse -130 TL, en düşük bulut sunucusuna sahipse -150 TL, blog sitesi kurulumu için temaya sahipse -150 TL, kurumsal site kurulum için temaya sahipse -200 TL tarife üzerinden indirime gidilir.
 • Web sitesi kurulumu için alıcı; sunucu, alan adı ve temaya sahip değilse önceden bu tutarı öder. Geri kalan tutarı iş bitimi sonrasında öder.
 • Alıcı, seçtiği web sitesi tarifesine göre ödemesi gerektiği tutarı ödemedikçe hazırlanan web sitesi yayına alınmaz. Müşteriye teslim edilmez. Aynı zamanda müşterinin talep ettiği web sitesi hazırlanmadıkça, müşteriye kurulan web sitesinin tamamlanmış hali olan demosu gösterilmedikçe ve müşterinin talep ettiği değişiklikler yerine getirilmedikçe başlangıç için gerekli olan gereksinimlerin masrafları haricinde (müşterinin sahip olmadığı alan adı, sunucu ve tema gibi) ücret talep edilmez.
 • Müşterinin talep ettiği değişiklikler sonrasında web sitesi kurulur ve her şeyiyle hazır hale getirilir. Web sitesinin demosu müşteriye gösterilir. Daha sonrasında müşterinin onayı alındıktan ve ödemesi yapıldıktan sonra web sitesi müşterinin sunucuna kurulur ve yayın hayatına başlar. Web sitesi yayına alındıktan sonra teknik destek verilmeye devam eder.
 • Müşteri alan adı, sunucu ve temaya sahip değilse Seo Temel, sunucu ve alan adı için GoDaddy barındırma sağlayıcısını tercih eder. Blog sitesi için “Geoit” temasını, kurumsal site için “Woodmart” temasını tercih eder.